മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബുധന്‍ Edit
    മൂഢന്‍
    fool, stupid person


Entries from Datuk Database

അബുധന്‍(നാമം):: മൂഢന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ require, reverent, tortuous, ആകാശപ്പന്തല്‍, ബരീവര്‍ദ്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean