മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബിന്ധനം Edit
    സമുദ്രത്തിനുള്ളിലുള്ള അഗ്നി
    the submarine fire


Entries from Datuk Database

അബിന്ധനം(നാ. പുരാണ.):: ബഡവാഗ്നി, സമുദ്രത്തിനുള്ളിലുള്ള അഗ്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scam, അവ്യ, ബഹിര്‍ഭുത, വവം, അവ്യാഹത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean