മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബാധം Edit
    തടസ്സമില്ലായ്മ, എതിര്‍ക്കായ്മ
    state of having no obstruction, state of, having no opposition


Entries from Datuk Database

അബാധം(നാമം):: തടസ്സമില്ലായ്മ
അബാധം(നാമം):: എതിര്‍ക്കായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean