മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഫന്‍ Edit
    അച്ഛന്‍േറ സഹോദരന്‍, അച്ഛന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fashion, quiver, tabulator, ആസ്ഥാതാ, ആവിക്കപ്പല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean