മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഫന്‍ Edit
    അച്ഛന്‍േറ സഹോദരന്‍, അച്ഛന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consecution, application, മണിത്തയ്യലാല്‍, യഥാതഥ, കന്ദര്‍പ്പരിപു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean