മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപൗരുഷം Edit
    പൗരുഷമില്ലായ്മ, ദൈവികമായത്
    unmanliness, divine, power


Entries from Datuk Database

അപൗരുഷം(നാമം):: പൗരുഷമില്ലായ്മ
അപൗരുഷം(നാമം):: പുരുഷകൃതമല്ലാത്തത്, ദൈവികമായത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയേ, ആചമനീയം, ആരക്ഷകന്‍, വര്‍ഗ്ഗീയത, വ്യഞ്ജന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean