മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്ലാവ്യ Edit
    നീന്തിക്കടക്കാനാവാത്ത, പ്രാപീക്കാനാവാത്ത


Entries from Datuk Database

അപ്ലാവ്യ(-):: നീന്തിക്കടക്കാനാകാത്ത, പ്രാപിക്കാനാകാത്ത.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ daredevil, escalate, manganese, cactus, വല്ക്കലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean