മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രവേദ Edit
    അറിയാന്‍ പ്രയാസമുള്ള


Entries from Datuk Database

അപ്രവേദ(വിശേഷണം):: അറിയുവാന്‍ പ്രയാസമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convolve, അപഗരന്‍, ഭാരണ്ഡം, ചാലിയന്‍, വിജ്ഞാപക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean