മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രമ Edit
    തേറ്റായ ജ്ഢാനം


Entries from Datuk Database

അപ്രമ(നാമം):: പ്രമയല്ലാത്തത്, ഭ്രമം, തെറ്റായജ്ഞാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രപാവനം, പ്ലൂതഗതി, ഭ്രാന്തിഹരന്‍, ബിന്ദുജാല, പത്തനാടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean