മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്രതീഘാതം Edit
    നിര്‍വിഘ്നമായി


Entries from Datuk Database

അപ്രതീഘാതം(അവ്യയം):: നിര്‍വിഘ്നമായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preemptive, swelter, അടവ, അഥര്‍വ്വവിത്ത്, അജാതവൈരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean