മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്പം Edit
    അേപ്പാള്‍


അപ്പം Edit
    ഒരു പലഹാരം, ഭക്ഷണം, അന്നം
    a kind of cake, food, meal


Entries from Datuk Database

അപ്പം(നാമം):: ഒരു പലഹാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anguish, liable, പ്രഭാകരമതം, പഞ്ചാരം, സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean