മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപേക്ഷി Edit
നാമം
    അപേക്ഷയുള്ളവന്‍, ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍
    applicant


Entries from Datuk Database

അപേക്ഷി(നാമം):: അപേക്ഷയുള്ളവന്‍, ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buck up, lumber, setting, അടച്ചുതുറ, അയക്കഴ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean