മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാനവായു Edit
    അധോവായു, കീഴ്പോട്ടു പോകുന്ന വായു


Entries from Datuk Database

അപാനവായു(നാമം):: അപാനന്‍ എന്ന വായു, അധോവായു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood vessel, അക്ഷതണ്ഡുല, ഘടമുനി, കാളികം, കുലവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean