മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാചി Edit
    തെക്കേദിക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്


Entries from Datuk Database

അപാചി(നാമം):: തെക്ക്
അപാചി(നാമം):: പടിഞ്ഞാറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ characteristic, conjugal, അരവിന്ദബണന്‍, ആള്‍വാര്‍, പെടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean