മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാംയോനി Edit
    സമുദ്രം


അപാംയോനി Edit
    സമുദ്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indeed, mendacious, priapus, അച്ചുവരി, അഞ്ചുതെങ്ങ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean