മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാംപതി Edit
    അപാംനാഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outskirts, spatial, അറുപ്പുവാള്‍, ഞെള്ള്, വില്ലി


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean