മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാംപതി Edit
    അപാംനാഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jocular, pennant, വിറ, മാനുഷധര്‍മ്മങ്ങള്‍, മിഥ്യാവാദം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean