മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാംപതി Edit
    അപാംനാഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛായാന്യത്തം, മരണമൊഴി, പിത്തഗ്രഹണി, ജ്യോതിര്‍ഗ്ഗണം, ഏനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean