മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപഹാരം Edit
    കൊള്ള, പിടിച്ചുപറി


Entries from Datuk Database

അപഹാരം(നാമം):: തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, തട്ടിപ്പ്, കൈവശപ്പെടുത്തല്‍
അപഹാരം(നാമം):: (ജ്യോ.) ഗ്രഹത്തിന്‍റെ അന്തര്‍ദശ, ഒരുഗ്രഹത്തിന്‍റെ ദശാകാലത്തിനകത്ത്, മറ്റുള്ള ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്‍റെയും പ്രത്യേകകാലം
അപഹാരം(നാമം):: പിന്‍വലിക്കല്‍, പ്രതിസംഹാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lactate, ചെറുമ, പ്രസരണി, പാപ്പാന്‍, കരഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean