മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപഹായ Edit
    കൂടാതെ, ഒഴിച്ച്


Entries from Datuk Database

അപഹായ(അവ്യയം):: വിട്ടിട്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
അപഹായ(അവ്യയം):: കൂടാതെ, ഒഴികെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ god's will, അഷ്ടദൂതിമാര്‍, ഇന്ദജ, പ്രതിശംഹരണം, അവഗണന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean