മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപസ്തമ Edit
    ഏറ്റവും വേഗമുള്ള, നല്ല ചൊടിയുള്ള


Entries from Datuk Database

അപസ്തമ(വിശേഷണം):: ഏറ്റവും ചൊടിയുള്ള, ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flinch, pedestrianism, പ്രജേശന്‍, മനീഷിതം, പ്രകല്പിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean