മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവിദ്ധ Edit
    ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, നികൃഷ്ടമായ


Entries from Datuk Database

അപവിദ്ധ(വിശേഷണം):: ദൂരെക്കളഞ്ഞ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
അപവിദ്ധ(വിശേഷണം):: നികൃഷ്ടമായ, നിന്ദ്യമായ
അപവിദ്ധ(വിശേഷണം):: തുളച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ borrow, litre, അഖണ്ഡിതര്‍ത്തു, ഇലുപ്പ, ചെണ്ടുമല്ലിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean