മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവിത Edit
    തെറ്റായി ചെലവാക്കപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inaccurate, instable, invoice, അധോപഹാസം, ചോരക്കട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean