മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവര്‍ത്തിക്കുക Edit
    സമച്ഛേദീകരിക്കുക, ഹരിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mike, prefabricate, ആനുശ്രാവിക, വിസൃമര, മേഘപഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean