മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപവര്‍ത്തനം Edit
    നിരാകരണം, കടംവീട്ടല്‍, നീക്കല്‍
    rejection, repayment of debts,, removal


അപവര്‍ത്തനം Edit
    പ്രകാശരശ്മി ഒരു മാധ്യമത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാന്ദ്രതയുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ വിഭജനതലത്തില്‍ വച്ച് അതിന്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം
    Refraction
More details: അപവര്‍ത്തന കിരണം, അപവര്‍ത്തന രശ്മി, അപവര്‍ത്തന കോണ്‍ (angle of refraction)


Entries from Datuk Database

അപവര്‍ത്തനം(നാമം):: എടുത്തുനീക്കല്‍
അപവര്‍ത്തനം(നാമം):: റദ്ദുചെയ്യല്‍
അപവര്‍ത്തനം(നാമം):: ഹാരകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ precursor, അഷ്ടാദശവിധ്യകള്‍, അസന്നിഹിത, അളയുക, ബുദ്ധിഗുണങ്ങള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean