മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപര്‍വ്വ Edit
    പര്‍വ്വമല്ലാത്ത ദിനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇങ്ങേക്കുറ്റ്, വസുശ്രേഷ്ഠം, ആപൂപം, ഉടമ്പടി, പരിചര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean