മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപരോക്തി Edit
    അന്യന്‍െറ വാക്ക്, പിന്നീട് പറഞ്ഞത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hassock, അഹ്ണം, പ്രതിഹാര്യം, മണ്ണുകപ്പുക, മുതു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean