മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപപ്രജാത Edit
    ഗര്‍ഭം അലസിയവള്‍


Entries from Datuk Database

അപപ്രജാത(നാമം):: ഗര്‍ഭം അലസിപ്പോയവള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണല്ക്കൂറ്, അഹിമേദം, അനക്ഷ, ഇഹലോകം, കര്‍മ്മസിദ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean