മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപധൂമ Edit
    പുകയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അപധൂമ(വിശേഷണം):: പുകയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇത, ചിറ്റപ്പന്‍, വരിക്കുക, അര്‍ജ്ജുനി, ഗ്രീഷ്മകാലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean