മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപദേശിക്കുക Edit
    നടിക്കുക, മറയ്കുക


Entries from Datuk Database

അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: യഥാര്‍ഥമനോഭാവം മറച്ചുവച്ച് വേറൊരു മട്ട് കാണിക്കുക
അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: വ്യാജകാരണം പറയുക
അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, നിര്‍ദേശിക്കുക
അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: പ്രഖ്യാപിക്കുക, പ്രസ്താവിക്കുക, പറയുക
അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുക
അപദേശിക്കുക(ക്രിയ):: മറയ്ക്കുക, പ്രച്ഛന്നവേഷം ധരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grandiflora, view, അധരന്‍, പ്രതുഷ്ടി, വഹ്നിമിത്രന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean