മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപടി Edit
    തിരശ്ശീല, മറ
    a screen


Entries from Datuk Database

അപടി(നാമം):: തിരശ്ശീല, തട്ടി, മറ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sleeve, ആപന്നസത്ത്വ, ആഗ്നിപദ, വരട്ടുക, മൈക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean