മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപചിത Edit
    ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട, ക്ഷീണിച്ച, ക്ഷയിച്ച
    honoured, emaciated


Entries from Datuk Database

അപചിത(വിശേഷണം):: ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട
അപചിത(വിശേഷണം):: ക്ഷയിച്ച, കുറഞ്ഞുപോയ, ക്ഷീണിച്ച, മെലിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grab, lesbian, അപസാധ്വസം, വാര്‍ദ്ധകം, അതിസന്ധ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean