മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപചായിത Edit
    അപചായിക്കപ്പെട്ട, ആരാധിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

അപചായിത(വിശേഷണം):: അപചയിക്കപ്പെട്ട, ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cosmic, അന്തരിക്ഷന്‍, വിഭൂത, മടച്ചല്‍, അച്ചപ്പന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean