മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപഗുണം Edit
    കുറ്റം, ദോഷം
    blemish


Entries from Datuk Database

അപഗുണം(നാമം):: ദുര്‍ഗുണം, ദോഷം, കുറ്റം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവവിദ്ധ, അഭിഗതി, മാര്‍ഗ്ഗവിരോധം, ആമലകം, പത്മകരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean