മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപക്ഷ Edit
    ചിറകില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അപക്ഷ(വിശേഷണം):: ചിറകില്ലാത്ത
അപക്ഷ(വിശേഷണം):: കക്ഷിചേരാത്ത
അപക്ഷ(വിശേഷണം):: സ്വപക്ഷത്തില്‍ ആരുമില്ലാത്ത
അപക്ഷ(വിശേഷണം):: താത്പര്യമില്ലാത്ത
അപക്ഷ(വിശേഷണം):: സ്നേഹമില്ലാത്ത
അപക്ഷ(വിശേഷണം):: എതിരായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bisect, rubber, അകുടപന്‍, അസിധാരാവ്രതം, പ്രതീച്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean