മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപകരണം Edit
    തെറ്റായി ചെയ്യല്‍, ഉപദ്രവിക്കല്‍
    doing wrong, injuring


Entries from Datuk Database

അപകരണം(നാമം):: അയോഗ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍, തെറ്റായി ചെയ്യല്‍
അപകരണം(നാമം):: ഉപദ്രവിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശുമര്‍ദ്ദനം, ബ്രഹ്മപ്രളയം, ഭൗമരത്നം, മുട്ടാക്ക്, മുണ്ഡകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean