മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്വാഖ്യാത Edit
    അന്വാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പട്ട


Entries from Datuk Database

അന്വാഖ്യാത(വിശേഷണം):: തുടര്‍ന്ന് പറയപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indecision, prurient, അതികൃച്ഛ്ര, ആര്‍ത്തവബാണന്‍, ആണ്‍പിള്ള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean