മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്വഗ്ഭാനു Edit
    മനുസ്യുവിന് മിശ്രകേശിയിലുണ്ടായ പുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ assonant, വിശ്വസ്താ, മണിസൂത്രം, മാറെല്ല്, അലങ്കരിഷ്ണു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean