മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്യായ Edit
    അതിക്രമിക്കുന്ന, യാത്രയ്ക്കുളള മുഹൂര്‍ത്തം കഴിഞ്ഞ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആകൃഷ്യ, ബാഹുജം, വമഥു, വീസ്തൃത, പ്രഘാതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean