മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്യഥാവാദി Edit
    മറിച്ചുപറയുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cheep, spawn, അബ്ബാസ്, ഇച്ഛാവത്ത്, പ്രാണാധിനാഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean