മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്യഥാജ്ഞാനം Edit
    ഭ്രമം, ഭ്രാന്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unexceptional, അവിദ്യമാന, അക്ഷിയുഗളം, അന്തരിക്ഷന്‍, ഉക്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean