മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്നഭേദി Edit
നാമം
    ഒരു ധാതുദ്രവ്യം, ഇരുമ്പ്, ഗന്ധകം, ഓക്സിജന്‍ ഇവയുടെ രാസയോഗത്താലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പദാര്‍ഥം


Entries from Datuk Database

അന്നഭേദി(നാമം):: ഒരു ധാതുദ്രവ്യം, ഇരുമ്പ്, ഗന്ധകം, ഓക്സിജന്‍ ഇവയുടെ രാസയോഗത്താലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പദാര്‍ഥം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forge, അനര്‍ഘത, ആബ്രഹ്മം, ഇത്തിപ്പോരം, ഭടിത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean