മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്നപാകം Edit
    അരിവേപ്പ്


Entries from Datuk Database

അന്നപാകം(നാമം):: ആഹാരം പാകം ചെയ്യല്‍
അന്നപാകം(നാമം):: ആഹാരദഹനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rhyme, അംഗരാഗം, ചള്ള്, അസ്പൃശ്യന്‍, ഇച്ഛാനുസാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean