മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്നദാസന്‍ Edit
    ചോറിനുമാത്രം വേണ്ടി ദാസവൃത്തി ചെയ്യുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

അന്നദാസന്‍(നാമം):: ചോറിനുമാത്രം വേണ്ടി ദാസവൃത്തി ചെയ്യുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shale, അവസ്ത്ര, അഹ്ണം, അബ്ളം, മഞ്ജുളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean