മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ധഗോലാംഗുലന്യായം Edit
    ന്യായങ്ങളിലൊന്ന്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overbear, vendetta, ആമാവാസ്യം, മിഴറ്റുക, അചുംബിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean