മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ധകം Edit
    തുംപുണി, ആന്ധ്രദേശം


Entries from Datuk Database

അന്ധകം(നാമം):: തൂം പൂണി, സുഗന്ധഫലങ്ങള്‍ കായ്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം
അന്ധകം(നാമം):: ആന്ധ്രദേശം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ecstatically, emulate, rim, മണിഘട്ടനം, അനീകസ്ഥന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean