മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ത്യശാസനം Edit
    അവസാനത്തെ താക്കീത്
    the final warning, ultimatum


Entries from Datuk Database

അന്ത്യശാസനം(നാമം):: അവസാനത്തെ താക്കീത്, ഒടുവിലത്തെ അറിയിപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ align, libel, preservative, talon, അകരണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean