മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ത്യയോനി Edit
    നീചജാതിയില്‍പ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ defrost, അശ്രുകല, ആലസാന്ദ്രകം, ഓങ്കാരം, മസ്കരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean