മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തേവാസന്‍ Edit
    അന്തേവാസി


Entries from Datuk Database

അന്തേവാസന്‍(നാമം):: അയല്‍വാസി
അന്തേവാസന്‍(നാമം):: വിദ്യാര്‍ഥി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drivel, rook, ആടാ, ആത്തിരമ്മ, അവഖാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean