മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തസ്സത്യം Edit
    ഉള്ളിലെ സത്യം
    inner truth


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരവക്കൊടി, വിവര്‍ത്തനം, വിരുന്ന്, മനോവിജ്ഞാനം, ഉദ്ധൂളിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean