മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഹിത Edit
    മറഞ്ഞ, ഉള്ളടങ്ങിയ
    hidden, concealed, latent


Entries from Datuk Database

അന്തര്‍ഹിത(വിശേഷണം):: ഉള്ളടങ്ങിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വഴിയെ, മുഴി, തിട്ട, കാണിപ്പറ്റ്, കുഞ്ജരശൗചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean