മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍വ്വിദ്രധി Edit
    ഒരു രോഗം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ colonial, dole, onerous, ponder, toot


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean