മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍മനസ്സ് Edit
    ഹൃദയാന്തര്‍ഭാഗം, ദുഃഖിതമനസ്കന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oct, bounden, വരന്‍, നഭസ, യാഴ്വല്സോര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean